ติดตามผลงานเราได้ที่ :-

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดอบรม วิธีการใช้งานระบบ academicsearch สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๘ อาคาร ๑ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อ่านต่อ

แจกคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน :
บทความ :

Green Logistics 2015

การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน                                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา G
(Reverse Logistics)

เปลี่ยนต้นทุนให้กลายเป็นมูลค่ากับการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)                         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อ
08. 2017