คณบดีเข้ารับรางวัลผุ้บริหารดีเด่น สวนสุนันทา 2560


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  2560

จาก รศ.ดร ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

06. 2017