ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเอตทัคคะรายละเอียดเพิ่มเติม
06. 2017