ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

06. 2017