ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดี เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  โสมณวัตร คณบดี  เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการครั้งที่  3/2560

15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดี เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุม

ราละเอียดเพิ่มเติม
06. 2017