วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามความมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามความมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมลงนามความมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือ จากนั้นเยี่ยมชมอาคารเรียนที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม
06. 2017