ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดี เข้าหารือโครงการการบริหารจัดการระบบการควบคุม พัสดุ / ครุภัณฑ์ และการดำเนินการการจัดเก็บเอกสาร

ผศ.คมสัน  โสมณวัตร คณบดี เข้าหารือโครงการการบริหารจัดการระบบการควบคุม พัสดุ / ครุภัณฑ์ และการดำเนินการการจัดเก็บเอกสาร

23 มีนาคม 2560  วิทยาลัยโลติสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.คมสัน  โสมณวัตร คณบดี เข้าหารือโครงการการบริหารจัดการระบบการควบคุม พัสดุ / ครุภัณฑ์ และการดำเนินการการจัดเก็บเอกสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ปรุงศักดิ์ อัตพุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ในการหารือ มีประเด็นที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนดำเนินการ 3โครงการ
1.โครงการจัดทำคลังจัดเก็บเอกสารและระบบการบริหารงานและการสืบค้น เพื่อการบริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
2.โครงการ Asset management ในการบริหารข้อมูลและการจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินการของฝ่ายบริหาร
3.โครงการ บริหารคลังสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ในการ เบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิในการดำเนินงาน
ทั้ง3โครงการนับว่าเป็นการนำแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ เข้ามาใช้และโครงการยังจะเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องปฎิบัติการจริงสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯเพื่อให้ได้ฝึกฝนและลงทำงานในสถานการณ์จริง เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017