ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดี ประชุมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ (สายวิชาการ)

ผศ.คมสัน  โสมณวัตร คณบดี ประชุมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ (สายวิชาการ)

31 มีนาคม 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดี จัดประชุมคณะผู้บริหารและ คณาจารย์ (สายวิชาการ) เพิื่อเตรียมความพร้อมในการจัด การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017