ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมปรึกษาหารือกับคุณโสมมนัส โพธิสัตย์ (CEO) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ในการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมปรึกษาหารือกับคุณโสมมนัส โพธิสัตย์ (CEO) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  ในการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ของนักศึกษา

4 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมปรึกษาหารือกับ

คุณโสมมนัส โพธิสัตย์ (CEO) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ในการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ของนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017