ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2/2560

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุม

พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ได้แก่

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

จังหวัดชลบุรี การบริหารจัดการคลังพัสดุ และรายงานจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017