ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ณ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017