บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสุนันทาสามัคคีครั้งที่ 28 ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับ คณะวิทยาการจัดการ

03. 2017