สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ควบคุมดูแลนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างเสริม ประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกประทับใจ และได้ความรู้จากโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่การทำงานจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม
06. 2017