อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรม อบรมการตลาดออนไลน์ ในโครงการ " สอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่"

อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรม อบรมการตลาดออนไลน์ ในโครงการ  " สอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่"

25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

จัดกิจกรรม อบรมการตลาดออนไลน์ ในโครงการ " สอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่" เพื่อเน้นให้นักศึกษา

ได้เกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ตลอดจนให้นักศึกษาสามารถแก้ไขสถานการณ์

ซึ่งเกิดขึ้นในภาคธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติอำพล สุประเสริฐ เป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017