ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี เรื่อง "การทำ CSR เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน" เนื่องในงานครบรอบ ๘๐ ปีฯ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี  เรื่อง "การทำ CSR เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน"  เนื่องในงานครบรอบ ๘๐ ปีฯ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี

เรื่อง "การทำ CSR เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน"

เนื่องในงานครบรอบ ๘๐ ปีฯ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017