วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (สายวิชาการ) เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Kahoot) ในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (สายวิชาการ)  เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Kahoot) ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (สายวิชาการ) เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Kahoot) ในการจัดการเรียนการสอน นำโดย ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017