อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับขี่ปลอดภัย” เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยสารสาธารณะ

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับขี่ปลอดภัย”  เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยสารสาธารณะ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับขี่ปลอดภัย” เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

และแข่งขันได้ ในการอบรมเชิงปฏิบัิติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดนครปฐม

ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล จ.นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม
08. 2017