อาจารย์ วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

อาจารย์ วิริยา  บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 4/2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์ วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงาน

ในด้านการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม
06. 2017