อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการ “สอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่ ”

อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  จัดโครงการ “สอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่ ”

วันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

จัดโครงการ “สอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่ ” โดยเชิญอาจารย์เมธา ทองย้อย เป็นวิทยากร บรรยากาศการอบรม

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกประทับใจ และได้ความรู้จากโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาตนเองไปสู่การทำงานจริง
10. 2017