อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับหลักสูตร

Logistics Management (International Program) หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017