วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559

22-23 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมข้อมูล และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559
10. 2017