ประชุมติดตามผลการจัดการเรียน การสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือกับบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ประชุมติดตามผลการจัดการเรียน การสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือกับบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ผศ. คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วย ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการจัดการเรียน การสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือกับบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)จำกัด (มหาชน) อาคารเกษตรรุ่งเรืองพืชผล เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10. 2017