วันที่ 8 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายนำโดยอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม

10. 2017