วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายนำโดยอาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ

08. 2017