วันที่ 9 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประธานที่ประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ประชุมอบรมการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

10. 2017