เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อบรมให้คำปรึกษาบุคลากร บ.โมลด์เมท จำกัด จ.สระบุรี

10. 2017