วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกาคเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯในการรับเครื่อง ( Tablet ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกาคเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯในการรับเครื่อง ( Tablet )  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

 
10. 2017