งานแผน 2559

1.แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

2.แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

3.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2559

4.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

5.แผนพัฒนาบุคลากร   ประจำปีการศึกษา 2559

6.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2559
06. 2017