1.แผนความเสี่ยง

2.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

3.แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ

4.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

6.แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

7.แผนปฏิบัติการด้านกาาจัดซื้อจัดจ้าง

8.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.แผนปฏิบัติการด้านบริการวิจัย

10.แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ

11.แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

12.แผนพัฒนาบุคลากร

13.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 2560

14.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

15.แผนชี้นำกำหนดกลยุทธ์ 5 ปี 

16.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

17.แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

18.แบบฟอร์มขอเสนออนุมัติโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ256010. 2017