การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน  ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายาม

ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้ ความสมารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้า

สู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์   
เสาหลัก (
Pillars)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม  

วิสัยทัศน์(Vision)
ผู้นำเรื่องโลจิสติกส์ศึกษา แหล่งค้นคว้าระดับสากล พัฒนาคนสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

อัตลักษณ์  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ                 
เอกลักษณ์
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

วัฒนธรรม (
Culture) ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส                

พันธกิจ
(Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ภารกิจหลัก (
Key result area)
 


1.ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต


2.ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก


3.ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน  สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ


4.อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม


5.วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม


   06. 2017