ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่มและสร้างงานวิจัยในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารสู่สังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล (PBL)

10. 2017