ตารางอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ( Speexx Campus Flat Rate ) สำหรับนักศึกษารหัส 58 และ รหัส 59

 ตารางอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  ( Speexx  Campus Flat Rate ) สำหรับนักศึกษารหัส 58 และ รหัส 59

ตารางอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  ( Speexx  Campus Flat Rate )

สำหรับนักศึกษารหัส 58 และ รหัส 59 

วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10. 2017